Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • B-2 Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)
  Pozwolenie na budowę jest to dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa...
  Liczba pobrań: 651
  Brak głosów
 • HrzPB Harmonogram realizacji zadania publicznego realizowanego w okresie dłuższym niż rok budżetowy
  Objaśnienia do oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych /podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r...
  Liczba pobrań: 647
  Brak głosów
 • WoZOS Wniosek o zwrot opłaty skarbowej - Wrocław
  Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej, czyli podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na...
  Liczba pobrań: 644
  Brak głosów
 • PKWB Protokół kontroli wyrobów budowlanych
  Protokół kontroli wyrobów budowlanych zawiera w sobie następujące sekcje: pieczęć nagłówkowa lub oznaczenie właściwego organu, numer akt kontroli, numer karty, dzień przeprowadzenia kontroli, godzinę przeprowadzenia...
  Liczba pobrań: 638
  Brak głosów
 • WUMP C1 Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych...
  Liczba pobrań: 637
  Brak głosów
 • ZN-1/A Rz Dane o właścicielach nieruchomości - Rzeszów
  Formularz ZN-1/A stanowi załącznik nr 2 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1. Załącznik ZN-1/A należy wypełnić jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch wspó...
  Liczba pobrań: 635
  Brak głosów
 • UdPKWB Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych
  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych zawiera w sobie następujące sekcje: pieczęć nagłówkowa lub oznaczenie właściwego organu, miejscowość i data, imię upoważnionego, nazwisko, stanowisko służbowe, numer...
  Liczba pobrań: 634
  Brak głosów
 • PPPWB Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego
  Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego jest dokumentem, w którym należy opisać proces pobrania próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub...
  Liczba pobrań: 634
  Brak głosów
 • ZoUPB Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego
  Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego zawiera w sobie następujące sekcje: 1. Nazwa jednostki projektowania, autor projektu budowlanego, adres 2. Rodzaj i nazwa projektu budowlanego 3. Nazwa i adres inwestycji 4. Data uzgodnienia...
  Liczba pobrań: 633
  Brak głosów
 • WUWZ-ZG Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Zielona Góra
  Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy sporządzony samodzielnie przez wnioskodawcę, zawierający następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy, adres, nr tel. kontaktowego, nr tel. kontaktowego pełnomocnika,...
  Liczba pobrań: 631
  Brak głosów