Nieruchomości i budowlane

Sortuj według: nazwy | daty | popularności
 • WUMP P2 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych...
  Liczba pobrań: 691
  Brak głosów
 • WUMP C Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych...
  Liczba pobrań: 686
  Brak głosów
 • OZW Oświadczenie - zgoda właściciela nieruchomości
  Wycięcie bez zgody właściciela nieruchomości drzewa lub krzewu, rosnącego na tym terenie grozi nałożeniem wysokiej kary pieniężnej. Wniosek o wydanie zgody na wycięcie drzewa lub krzewu może złożyć posiadacz nieruchomości, czyli właściciel lub wsp...
  Liczba pobrań: 683
  Brak głosów
 • UNCLUP2 Załącznik nr 2 protokół zdawczo-odbiorczy do umowy najmu / podnajmu części lokalu użytkowego
  W przypadku najmu lokalu istotnym elementem jest sporządzenie protokołów zdawczego i odbiorczego mieszkania. Spisanie protokołu zdawczego jest o tyle istotne, że stanowi podstawę porównanie stanu lokalu z dnia jego objęcia ze stanem w...
  Liczba pobrań: 679
  Brak głosów
 • HrzP Harmonogram realizacji zadania publicznego
  Objaśnienia do oferty realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych /podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r...
  Liczba pobrań: 677
  Brak głosów
 • PKOZ Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego
  Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego zawiera w sobie następujące sekcje: 1. Inwestor , gdzie należy podać: imię, nazwisko, adres inwestora. 2. Kategoria obiektu budowlanego. 3. Adres obiektu budowlanego. 4....
  Liczba pobrań: 671
  Brak głosów
 • WwpG Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I
  Podstawą przyłączenia do sieci gazowej jest – zawarcie umowy o przyłączenie do tej sieci. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej (zwany dalej „wnioskodawcą”), powinien złożyć wniosek o określenie warunków...
  Liczba pobrań: 664
  Brak głosów
 • DOGO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Opole
  Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Opole Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) ...
  Liczba pobrań: 664
  Brak głosów
 • OLZ Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych - Warszawa
  Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych Składane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje dotyczące deklaracji, aktualności, stawki opłat dostępne są na stronie Urzędu Miasta.
  Liczba pobrań: 661
  Brak głosów
 • WoWDB-Po Wniosek o wydanie dziennika budowy Poznań
  Każdy inwestor, który rozpoczyna budowę, musi wystąpić do odpowiedniego urzędu o wydanie dziennika budowy. Jest to wymóg, określony w art. 45. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego: „dziennik budowy stanowi urzędowy...
  Liczba pobrań: 654
  Brak głosów